ReadyPlanet.com
dot dot
News

Newรอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อมarticle

ลักษณะของไบโอสเฟียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ตัว โลกเองที่เป็นระบบปิดและมีโอกาสน้อยมากที่ธาตุหรือสารประกอบต่างๆ ในโลกจะหลุดออกไปนอกแรงดึงดูดของโลก โดยธรรมชาติอาจมีโมเลกุลของไฮโดรเจนเท่านั้นที่เบาพอที่จะหลุดออกจากแรงดึง ดูดของโลกได้ แต่บังเอิญโมเลกุลของไฮโดรเจนเป็นสารไวไฟที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีเป็นสาร ประกอบอื่นๆ ได้ง่าย เช่น รวมตัวกับออกซิเจนเป็นน้ำ เป็นต้นและธาตุต่างๆ ในโลกก็สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในวัฎสงสารอย่างแท้ จริงในโลกใบนี้ ตัวอย่าง ของน้ำที่เรามีอยู่ในโลกนั้นก็คือ ปริมาณน้ำที่เรามีอยู่เมื่อ 4,000 ปี

LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไป หรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆหรืองานยากๆ งานหนักหรืองานเบา รวมไปถึงงานที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงหลักการสำคัญเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มปฎิบัติงาน เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องทำด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย เป็นต้น

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ

การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ เป็นหน้าที่ที่สำคัญ จุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่การใช้งานด้วยความปลอดภัย แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานทั้งโครงสร้าง อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของหม้อไอน้ำ ให้คงอยู่ในสภาพที่ดี นอกจากนั้นยังทำให้ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำไม่ลดลง ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้อย่างมาก

ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ

ารทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้อยู่เหนือข้อเสียด้วยระบบปราศจากการติดเชื้อด้วยสารเคมี บทสรุปเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้น ๆ ของศตวรรษที่ 20 โดย Overton Patent ในปี 1932 และหลังจากนั้นประมาณกลางทศวรรษที่ 1960 ได้ถูกนำมาศึกษาอีกครั้งโดยองค์การนาซ่า
        ใน 7 ปีที่ผ่านมาได้มีนักชีววิทยาอันได้แก่ Dr. Charles Gerba , University of Arizona และ Dr. G.A. Mc Feters, University of Montana ได้รวมอิออนทองแดงกับคลอรีน เพื่อใช้ทำลายแบคทีเรีย ปรากฏว่าเมื่อแบคทีเรียได้ทำการดูดซับสารประกอบโลหะนี้เข้าไปจะมีผลกับความสมดุลของเอ็นไซม์ในเนื้อเยื่อของมัน สารประกอบนี้จะยับยั้งการสร้างเนื้อเยื่อและความสามารถในการหายใจ
        ได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ Cooling Tower ซึ่งเปรียบเสมือนทางเลือกที่เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวอีกทางหนึ่ง

เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
โรคลีเจียนแนร์ หรือที่เรียกกันว่าโรคจากเครื่องปรับอากาศ เป็นโรคใหม่ที่มีการพูดถึงกันมากโรคหนึ่ง เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย รวมถึงประเทศไทยด้วย โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires disease) เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชื่อ “ลีจิโอเนลลา” เป็นเชื้อที่เพิ่งพบใหม่ มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรกในการประชุมทหารผ่านศึกที่เมืองฟิลาเดลเฟียในสหรัฐอเมริการเมื่อปี 2519 โรคนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น โรคสหายสงคราม, โรคเครื่องปรับอากาศ และโรคผึ่งเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
สตีมแทรป (Steam Trap) เป็นวาล์วชนิด พิเศษที่ใช้ในระบบไอน้ำเพื่อช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยน ความร้อน ของระบบไอน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยลด ต้นทุนการผลิตของระบบไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
ารทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้อยู่เหนือข้อเสียด้วยระบบปราศจากการติดเชื้อด้วยสารเคมี บทสรุปเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้น ๆ ของศตวรรษที่ 20 โดย Overton Patent ในปี 1932 และหลังจากนั้นประมาณกลางทศวรรษที่ 1960 ได้ถูกนำมาศึกษาอีกครั้งโดยองค์การนาซ่า
        ใน 7 ปีที่ผ่านมาได้มีนักชีววิทยาอันได้แก่ Dr. Charles Gerba , University of Arizona และ Dr. G.A. Mc Feters, University of Montana ได้รวมอิออนทองแดงกับคลอรีน เพื่อใช้ทำลายแบคทีเรีย ปรากฏว่าเมื่อแบคทีเรียได้ทำการดูดซับสารประกอบโลหะนี้เข้าไปจะมีผลกับความสมดุลของเอ็นไซม์ในเนื้อเยื่อของมัน สารประกอบนี้จะยับยั้งการสร้างเนื้อเยื่อและความสามารถในการหายใจ
        ได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ Cooling Tower ซึ่งเปรียบเสมือนทางเลือกที่เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวอีกทางหนึ่ง
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
 ในอุตสาหกรรมต่างๆ มักนิยมนำพลังงานความร้อนจากไอน้ำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตเนื่องจากเป็นพลังงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย, สะดวก,มีความเสถียรสูง,อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ดังนั้นหากต้องการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุนจึงจำเป็น ต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการผลิตไอน้ำ เพื่อให้ดูแลรักษาระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง,มีการทำงานที่ดี, คงทน, ผลิตไอน้ำได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน

กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง  ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน

ที่มา www2.diw.go.th

การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า

หม้อไอน้ำเป็นภาชนะมีความดัน (Pressure Vessel) ซึ่งความดันภายใน อาจจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

 

หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]dot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.