ReadyPlanet.com
dot dot
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
บทความวิชาการ
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
โดย ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา
รองผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 


ทนำ
         เป็นที่ทราบแล้วว่าในน้ำเติมถังน้ำป้อน (Make up water) มีสารละลายที่เรียกว่า Total dissolved solids (TDS) อยู่จำนวนหนึ่ง เมื่อหม้อไอน้ำต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำก็จะทิ้ง TDS ให้ตกค้างในหม้อไอน้ำ TDS เหล่านี้จะสามารถระบายออกด้วยการทำโบล์วดาวน์เพื่อให้ระดับความเข้มข้นไม่ ให้เกินค่ามาตรฐาน 3000 ppm ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะการเกิดแครี่โอเวอร์ และการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ อีกแนวทางหนึ่งในการลดการสะสมของ TDS ในหม้อไอน้ำคือการปรับปรุงน้ำเติมถังน้ำป้อนให้มีคุณภาพดีขึ้น
         ถ้าน้ำเติมถังน้ำป้อนมีระดับ TDS สูง ก็จะส่งผลให้การทำโบว์ดาล์วจะต้องกระทำบ่อยและมีปริมาณจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงความร้อนที่สูญเสียไปกับน้ำโบว์ดาล์วก็จะมากขึ้นด้วย โดยปกติแล้วสำหรับหม้อไอน้ำแบบแพ็คเก็จทั่วไป น้ำเติมถังน้ำป้อนจะเป็นน้ำบาดาลที่ผ่านถังกรอง และปรับสภาพด้วยเคมี ระดับ TDS ก็จะมีค่าประมาณ 100-300 ppm ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ดี มีบางพื้นที่ของประเทศที่มีระดับ TDS ในน้ำบาดาลสูงมาก โดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่ติดกับชายทะเล ซึ่งระดับ TDS ในน้ำเติมถังน้ำ--ป้อนอาจจะมีค่าสูงถึง 600-700 ppm ดังนั้น ทำให้ปริมาณโบว์ดาล์วจะต้องกระทำบ่อยและเป็นเวลานาน ทำให้มีการสูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
         เอกสารนี้เสนอแนะการคำนวณผลการประหยัดที่จะได้จากมาตราการการปรับปรุงระดับ TDS ของน้ำเติมถังน้ำป้อน ให้มีความสะอาดมากขึ้นหรือ TDS ลดลง แนวทางการดำเนินการในทางปฏิบัติอาจจะใช้วิธี Reverse osmosis หรือวิธีอื่นๆ เช่นเดียวกับการเตรียมน้ำดื่ม
         2. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประจำทุกเดือน และส่งข้อมูลการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้ พพ. เป็นประจำทุก 6 เดือน
         3. กำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
                 3.1 การตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน เบื้องต้น
                 3.2 การตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยละเอียด
                 3.3 การจัดทำเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
         4. การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
         5. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
         ปัจจุบันมีอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง          โดยเฉพาะอาคารควบคุมที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุมส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นกรณีพิเศษ (FAST TRACK) ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาจนถึงขั้นตอนการได้รับความเห็นชอบในการจัดทำ เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับอนุมัติวงเงินสนับสนุนสำหรับการลงทุนในการดำเนินการปรับปรุง อุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในมาตรการต่างๆ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นที่โครงการที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินการ (Implementing Agency, IA)ในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) และที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants, ACs) เพื่อดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม จึงขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อ การอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาคารควบคุมหลายแห่งที่กำลังดำเนินการในขั้นตอนการ ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อที่อาคารจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฏกระทรวง และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ควบคุม

วิธีการและขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
• การตอบรับการสนับสนุนการลงทุน
         เมื่ออาคารควบคุมส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน (บพท.3) และได้รับการอนุมัติจาก พพ.แล้ว อาคารควบคุมจะได้รับหนังสือจาก พพ.แจ้งให้ทราบผลการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มหนังสือ ยืนยันการขอรับการสนันสนุนโครงการโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่กำลังใช้งานภายใต้แผนงาน ภาคบังคับกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเจ้าของอาคารควบคุมจะต้องลงนามในหนังสือยืนยันและเพิ่มเติมรายละเอียดแผน การดำเนินงาน, การเบิกจ่ายเงิน ส่งคืนให้กับ พพ. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่หากอาคารควบคุมไม่สามารถจัดทำหนังหนังสือยืนยันได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา พพ. อนุโลมให้อาคารควบคุมสามารถจัดทำหนังสือตอบรับการสนับสนุนการลงทุนฯ มายัง พพ.ได้ภายใน 30 วัน และจัดส่งหนังสือยืนยันพร้อมรายละเอียดให้กับ พพ. ภายใน 90 วันนับจากวันทำหนังสือตอบรับการสนับสนุนการลงทุนฯ
         รายละเอียดการดำเนินงานแสดงดังแผนภาพ ต่อไปนี้

 


• การตรวจสอบแบบการปรับปรุงฯกับสภาพสถานที่จริงและการจัดทำเอกสารประกวดราคา
         จากแผนภาพข้างต้น หลังจากอาคารควบคุมได้จัดทำหนังสือยืนยันฯ ส่ง พพ.แล้ว ก่อนที่จะดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาติดตั้งนั้น อาคารควบคุมจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของจำนวนอุปกรณ์ในแบบการปรับ ปรุงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานให้มีความสอดคล้องตรงกับกับสภาพสถานที่จริงใน ปัจจุบันที่จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ฯ เพื่อจัดทำเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุง อุปกรณ์ฯ
         เอกสารประกวดราคา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
                 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ ตามที่ระบุในเป้าหมายและแผนฯ (ศึกษาจากเอกสารเผยแพร่ “คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เล่ม 1 และ 2” โดย พพ.)
                 - แบบรายละเอียดของงานติดตั้ง
                 - บัญชีวัสดุอุปกรณ์
         หากท่านพบว่า สภาพสถานที่จริงในปัจจุบันมีรายละเอียดและจำนวนอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตรงกันกับ แบบการปรับปรุงฯ (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆ อาคารที่มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานมาเป็นเวลานานแล้ว และเพิ่งได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการลงทุนฯ) เจ้าของอาคารจะต้องทำหนังสือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงไปยัง พพ. เพื่อนำเสนอ อธิบดี / คณะอนุกรรมการฯ เพื่อเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดประกอบ คือ รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์ , จำนวนเงินลงทุนของมาตรการเดิมตามที่ได้รับอนุมัติเป็นรายอาคาร เปรียบเทียบกับรายละเอียดจำนวนอุปกรณ์, จำนวนเงินลงทุนของมาตรการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

• การจัดจ้างผู้รับเหมา
         การจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ฯ นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งการดำเนินการจัดจ้างนั้น ทางอาคารควบคุมสามารถจะดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเป็นรายมาตรการ หรือจ้างเหมารวมหลายมาตรการ หรือจ้างเหมารวมทุกมาตรการได้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของเจ้าของอาคารควบคุม โดย วงนั้นในการว่าจ้างจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติของแต่ละมาตรการ โดยในการลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาจะกระทำได้หลังจากอาคารควบคุมได้รับคู่ฉบับหนังสือยืนยันคืนจาก พพ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         สำหรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินแต่ละมาตรการจะต้องสอดคล้องกับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนฯ ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
         งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินว่าจ้าง(ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อได้นำเครื่องจักร,อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานมายังอาคารควบคุมแล้ว
         งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินว่าจ้าง(ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อได้ติดตั้งเครื่องจักร,อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         งวดที่ 3(งวด สุดท้าย) จำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินว่าจ้าง (ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อมีการใช้เครื่องจักร, อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานเลยระยะเวลาทดลองการใช้งาน (Commissioning Period) ไปแล้วและได้ผลการอนุรักษ์พลังงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา
         ในกรณีที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีจำนวนมาก อาคารควบคุมอาจแบ่งงวดการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 การส่งอุปกรณ์ฯ และงวดที่ 2 งานติดตั้งอุปกรณ์ออกเป็นงวดย่อยไม่เกิน4 งวดตามความเหมาะสม
         สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนการดำเนินการที่ระบุไว้ ในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ที่ได้จัดส่งให้กับ พพ.

• การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
         เจ้าของอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานตามระเบียบการจัดจ้างของทาง ราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นแล้วแต่กรณี โดยเจ้าของอาคารควบคุมแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากบุคลากรภายในของอาคารควบคุม เอง
         สำหรับอาคารควบคุมในโครงการ FAST TRACK ในกรณีที่อาคารควบคุมไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถควบคุมงานเองได้ ให้เจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดจ้างผู้ควบคุมงานตามกรอบวงเงินที่ได้รับ อนุมัติจากกองทุนฯ แล้ว โดยอาคารควบคุมจะต้องขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะอนุกรรมการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงานก่อนการดำเนินการ โดยมีหนังสือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายถึง พพ. เพื่อเสนออนุมัติเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการว่าจ้างต่อไป

• การตรวจรับงานและการจ่ายงวดเงิน
         การตรวจรับงานและงวดการจ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดแต่ละงวดของแต่ละมาตรการ ดังนี้
         งวดที่ 1 ตรวจรับงานและจ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง (ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อมีการนำส่งวัสดุ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์มายังอาคารที่ปรับปรุง โดยให้เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางอาคารควบคุมตรวจสอบ ความครบถ้วน และ พพ.จะเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามความ เหมาะสม โดยอาคารจะต้องจัดทำหนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                 1. สรุปรายงานผลการนำส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ฯ ซึ่งจัดทำโดยอาคารควบคุม
                 2. สำเนาพร้อมการรับรองหนังสือขอเบิกเงิน (หรือใบแจ้งหนี้) และหนังสือส่งมอบงาน และใบรายงานการนำส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จัดทำโดยผู้รับจ้าง
                 3. สำเนาพร้อมการรับรองสรุปรายงานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (กรณีราชการ)
                 4. สำเนาพร้อมการรับรองคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เฉพาะการเบิกเงินครั้งแรกของงวดที่ 1 และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาว่าจ้าง พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ, เอกสารการตรวจรับงานของผู้ควบคุมงาน, แคตาล๊อก, ผลการทดสอบอุปกรณ์จากผู้ผลิต, หนังสือรับประกันอายุการใช้งานของอุปกรณ์, หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน (หากมี) ฯลฯ
         งวดที่ 2 ตรวจรับงานและจ่ายเงินร้อยละ 40 ของ วงเงินค่าจ้าง (ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เริ่มทำงาน หรือติดตั้งวัสดุเพื่อการอนุรักษ์-พลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางอาคารควบคุมดำเนิน การตรวจ--สอบการติดตั้งอุปกรณ์จนเรียบร้อย และพพ.จะเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม โดยอาคารจะต้องจัดทำหนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                 1. สรุปรายงานผลการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ฯ ซึ่งจัดทำโดยอาคารควบคุม
                 2. สำเนาพร้อมการรับรองหนังสือขอเบิกเงิน (หรือใบแจ้งหนี้) และหนังสือส่งมอบงานที่จัดทำโดยผู้รับจ้าง
                 3. สำเนาพร้อมการรับรองสรุปรายงานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (กรณีราชการ)
                 4. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการตรวจรับงานของผู้ควบคุมงาน, แคตาล๊อก, ผลการทดสอบอุปกรณ์จากผู้ผลิต, หนังสือรับประกันอายุการใช้งานของอุปกรณ์, แบบการติดตั้งอุปกรณ์ฯ, หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน (หากมี) ฯลฯ
         งวดที่ 3 ตรวจรับงานและจ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง (ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนฯ) เมื่อมีการใช้เครื่องจักร, อุปกรณ์หรือวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเลยระยะเวลาทดลองการใช้งาน (Commissioning Period) ไปแล้วและได้ผลตามที่ระบุไว้ ซึ่งในการตรวจรับงานงวดที่ 3 นี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี
                 กรณีที่ 1 ถ้าวัสดุ, เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาตรฐานตามคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ของ พพ. ให้เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบ การใช้งาน หลังจากติดตั้งเสร็จและใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้งาน ให้แก้ไขก่อนการตรวจรับ
                 กรณีที่ 2 ถ้าวัสดุ, เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์นอกเหนืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาตรฐานนอก--จากจะตรวจสอบเอกสาร รับรองการตรวจสอบประสิทธิภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือสถาบันที่เชื่อถือได้แล้ว หลังจากการ ติดตั้งจะต้องมีการตรวจวัดสมรรถนะหรือประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้างของอาคารควบคุมร่วมกันเป็นสักขีพยานในการทดสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง และให้เจ้าของอาคารตรวจสอบผลการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้งานอย่าง น้อย 1 เดือน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามคุณลักษณ์เฉพาะของอุปกรณ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการตรวจ สอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียด
                 โดยอาคารจะต้องจัดทำหนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                 1. สรุปรายงานผลการทดลองใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งจัดทำโดยอาคารควบคุม
                 2. สำเนาพร้อมการรับรองหนังสือขอเบิกเงิน (หรือใบแจ้งหนี้) และหนังสือส่งมอบงานที่จัดทำโดยผู้รับจ้าง
                 3. สำเนาพร้อมการรับรองสรุปรายงานการตรวจการ จ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (กรณีราชการ)
                 4. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการตรวจรับงานของผู้ควบคุมงาน, ผลการทดสอบอุปกรณ์จากผู้ผลิตหรือสถาบันที่เชื่อถือได้, รายงานการตรวจวัดสมรรถนะภาพหรือประสิทธิภาพการใช้งาน, หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน (หากมี) ฯลฯ
                 เมื่อ พพ. ได้รับหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุนพร้อมหลักฐานประกอบครบถ้วน และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พพ.จะสั่งจ่ายเช็คในนามของนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารควบคุมให้กับอาคารควบคุมนั้นๆ
                 ดังนั้น ในขั้นตอนการขอเบิกเงินแต่ละงวด หากอาคารควบคุม ได้จัดส่งเอกสารต่างๆตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนและถูกต้อง หรือหากมีเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในขั้นตอนนั้นๆ ก็ควรจะแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจัดส่งมาให้กับ พพ. ตรวจสอบด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติเงินแต่ละงวด ให้กับอาคารควบคุม
                 อาคารควบคุมสามารถโอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้รับเหมาได้ โดยการโอนสิทธิควรจะดำเนินการเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของอาคารควบคุมได้ อนุมัติผลตามเงื่อนไขการจ่ายเงินแต่ละงวดในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

• การจัดการอุปกรณ์เก่าที่ถูกถอดออก
         เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 เรื่องมาตรการป้องกันการนำเครื่องปรับอากาศเก่าที่ถูดถอดออกแล้วนำกลับมาใช้ ใหม่อีกอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการ ดังนี้
                 - เครื่องปรับอากาศที่หมดสภาพการใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้อาคารควบคุมแยกชิ้นส่วนเพื่อจำหน่าย โดยก่อนจำหน่ายจะต้องทำลายคอมเพรสเซอร์ไม่ให้นำกลับมาใช้งานได้อีก
                 - เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานตั้งแต่อายุ 7-10 ปี ให้เจ้าของอาคารควบคุมมอบให้สถานศึกษาเพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
         สำหรับอุปกรณ์อื่น ให้อาคารควบคุมกำหนดมาตรการตามความเหมาะสม เพื่อมิให้มีการนำอุปกรณ์ที่ถูกถอดออกกลับมาใช้อีก

เอกสารอ้างอิง
         - ข้อแนะนำสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร ควบคุมที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ; กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, มิถุนายน 2546
         - ข้อแนะนำสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร ควบคุมที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุมส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจเป็นกรณีพิเศษ (FAST TRACK) ; กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, มิถุนายน 2546

ที่มา : วารสารโลกพลังงาน
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.