ReadyPlanet.com
dot dot
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า

ข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา 

 

           มีการปรับค่าบางค่าใหแกระบบเพื่อใหสามารถควบคุมไดสะดวกซึ่งเป็นไปได

ทั้งการใชคนและเครื่องมือ เพราะปรกติแล้วจะไม่มี การสัมผัสกันโดยตรงระหว่างเปลวไฟกับ

อุปกรณอัดความดัน

 

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ  

 

1 ป้องกันไม่ใหเกิดตะกรัน

 

2 ป้องกันการเกิดสนิมและการผุกร่อน ด้วยการใชนํ้าเลี้ยงหม้อไอนํ้าที่ไดปรับสภาพแล้

   อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

3 ตรวจสภาพปะเก็นสําหรับฝาหอยและฝาคนลอด รวมทั้งปะเก็นสําหรับฝาเตาหม้อไอนํ้า

   ถ้าปิดไมสนิท ควรเปลี่ยนปะเก็นใหม

 

4 ตรวจสภาพของลูกหมู จุ๊บ ถ้าผิดปกติ อาจเนื่องมาจากการผุกร่อนที่เกิดจากหยดนํ้าผสม

   กับกรดก๊าซที่ออกจากปล่อง ใหตรวจดูว่ามีเขม่าติดอยูหรือไมซึ่งเขม่าจะเป็นตัวกั้นความร้อน

   ไม่ให้ผ่านไปยังนํ้า จึงต้องทําความสะอาดตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนํา

 

5 ตรวจสภาพของหลอดแก้วดูระดั บนํ้า หากเกิดการแตกเสียหายควรเปลี่ยนใหม

   หากสกปรกใหทําความสะอาด

 

6 ตรวจดูสภาพของวัสดุทนไฟทั้งหมด ถ้าเกิดการกร่อน ให้ทําการยาร่องและอุดรอยรั่ว

 

7 การบํารุงรักษาเครื่องกรองนํ้า

 

            เครื่องกรองนํ้าที่นิยมใช้กับหม้อไอนํ้ามักใชสารเรซิ่นซึ่งมี 2 ชนิด คือ ชนิดประจุลบหรือ

   ไฮดรอกซิลเรซิ่น และประจุบวกหรือไฮโดรเจนซีโอไลทการเสื่อมของเม็ดเรซินอาจเกิดจาก

   สาเหตุดังนี้

 

                 1) เม็ดเรซิ่นแตกหรือมีขนาดเล็กเกินไปอาจจะไหลลอดช่องตะแกรงออกไปได

 

                 2) มีตะไครนํ้าเกาะผิวเม็ดเรซิ่น

 

                 3) มีนํ้ามันเกาะเม็ดเรซิน

 

                 4) มีเหล็กเกาะเม็ดเรซิ่น เนื่องจากขจัดเหล็กที่เจือปนมากับนํ้าไม่หมด

 

                 5) เรซิ่นมีอายุการใชงานนานเกินไป ปกติจะใช้ไดประมาณ 1-2 เท่านั้น

   ดังนั้นจึงต้องมีการล้างถังกรองเรซิ่น ในกรณีถังเรซิ่นบวกจะล้างด้วยกรด ส่วนในกรณี

   ที่เป็นถังเรซิ่นลบจะล้างด้วยด่าง โซดาไฟ (NaOH) ซึ่งในการล้างลักษณะนี้ยังสามารถ

   กําจัดซิลิกาไดอีกด้วย

 

8 การล้างหม้อไอนํ้าจะนิยมใชนํ้ายาล้างที่ประกอบไปด้วยกรดเกลือและนํ้ายากันกรดกัดเหล็ก

   ซึ่งมีส่วนผสมของ โครเมียม การล้างตะกรัน สามารถแบ่งไดเป็นการล้างแบบแชโดยการ

   ใชกรดเกลือนําไปแช่ทิ้งไวประมาณ 24 ชม.จากนั้นจึงปล่อยทิ้งและการล้างแบบไหลเวียน

   โดยการใชเครื่องสูบน้ำเพื่อหมุนเวียนนํ้ากรดภายในหม้อไอนํ้า จะใช้เวลาล้างประมาณ

   8 –12 ชม.

 

การจดบันทึกประจำวัน

 

1) ปริมาณของนํ้าที่เข้าหม้อไอนํ้า

 

2) ปริมาณของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช

 

3) อุณหภูมิของนํ้าที่ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า

 

4) อุณหภูมิของนํ้ามันที่อุ่นก่อนเข้าหัวฉีด

 

5) อุณหภูมิของปล่องควันไอเสีย

 

6) จํานวนชั่วโมงที่ใช้งาน

 

7) ความกระด้างและค่าความเป็นกรดด่างของนํ้า

 

การตรวจสอบรายวัน

 

1 ตรวจดูการอุดตันของหลอดแก้วดูระดับนํ้า โดยการระบายนํ้าใต้หลอดแก้วออกแล้วปิดลิ้น

   ใต้หลอดแก้ว ระดับนํ้าในหลอดแก้วจะต้องขึ้นไปในระดับปกติอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าค่อยๆ

   เพิ่มระดับขึ้นอย่างช้าๆ แสดงว่าท่อทางนํ้าเข้าหลอดแก้ว ใกล้จะอุดตันต้องทำการแก้ไข

   หรือซ่อมทันทีหรือเมื่อหยุดเครื่องครั้งต่อไป

 

2 ตรวจระบบควบคุมของลูกลอยควบคุมระดับนํ้า โดยเปิดลิ้นใตลูกลอย เมื่อระดับนํ้าห้อง

   ลูกลอยลดลง เครื่องสูบนํ้าต้องทํางานทันที ระบบการเผาไหมต้องหยุดลง และมีสัญญาณ

   เตือนดังขึ้น จากนั้นปิดลิ้นใต้ลูกลอย ระดับนํ้าห้องลูกลอยกลับสูระดับปกติ ระบบการ

   ทํางานเข้าสูภาวะปกติ

 

3 ระบายสิ่งเจือปนภายในหม้อไอนํ้า ด้วยการปล่อยระบายนํ้าออกจากก้นหม้อไอนํ้าโดยการ

   เปิดลิ้นใตเครื่องเพื่อทําการระบายนํ้าที่มีความเข้มข้นอันเนื่องมาจากสารต่างๆที่เจือปนมา

   กับนํ้าใหระบายออกไป ถ้าน้ำในหลอดแก้วลดตํ่าลง ให้หยุดระบายทันที

 

4 ทําความสะอาดตาไฟ (โฟโตเซลล)ที่อยูด้านข้างหรือด้านบนของหัวฉีด เนื่องจากเขม่าที่จับ

   ผิวหน้าเลนสด้วยการเช็ดด้วยผ้าสะอาด

 

5 ปรับสภาพการเผาไหมให้ดีอยู่เสมอ เป็นการปรับปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงและปริมาณลมที่

   เข้าไปช่วยในการเผาไหมเพื่อไม่ให้เกิดควันดํา

 

 การตรวจสอบรายสัปดาห์

 

1 ทําความสะอาดที่กรองนํ้ามัน โดยการถอดไสกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาล้างด้วยนํ้ามันเบา

   เช่น นํ้ามันดีเซล หรือนํ้ามันก๊าด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ปนมากับนํ้ามันที่ทําใหเกิดการอุดตัน

 

2 ทําความสะอาดกระจกมองไฟ เมื่อใชงานไปเขม่าจะมาเกาะทําใหกระจกฝ้ามัวหรือปิดดํา

   ทําใหมองไมเห็นสภาพการเผาไหมภายใน จึงต้องทําความสะอาดโดยถอดออกมาล้าง

   หรือเช็ดด้วยผ้

 

3 ตรวจดูปะเก็นช่องทําความสะอาด หากมีการรั่วซึมใหทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนปะเก็นใหม

 

4 ตรวจปะเก็นทนไฟหน้าและหลังหม้อไอนํ้า สังเกตดูว่ามีรอยรั่วของไฟหรือไม่ ถ้ามีจะปรากฎ

   คราบเขม่าดําพ่นออกจากจุดนั้นใหทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม

 

5 ทําความสะอาดเครื่องกรองนํ้า

 

6 ทําการเปลี่ยนถ่ายนํ้าภายในหม้อไอนํ้าทั้งหมด โดยใหนํ้าที่มีความเข้มข้นสูงไดระบายทิ้ง

   ออกไปและนํานํ้าใหมที่มีสภาพดีเข้ามาแทน

 

7 ตรวจสอบจุดที่มีการเคลื่อนไหวขณะใชงาน เช่นเครื่องสูบนํ้า ชุดระบบควบคุมการเผาไหม

   ชุดพัดลมและเครื่องอัดลมในตําแหนงที่มีหัวอัดจารบีติดตั้งอยูให้ทําการอัดจารบีเข้าไปทุกจุด

 

8 ทดสอบระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมความดัน เช่น ลิ้นนิรภัย และระบบไฟฟ้าที่ใช

   ควบคุมความดันและระดับนํ้าทุกจุด

 

9 ทําความสะอาดเขี้ยวหัวเทียน การที่มีคราบเขม่าจากการเผาไหม้เกาะ ทําใหกระแสไฟที่

   หัวเทียนกระโดดข้ามไมสะดวก เป็นอุปสรรคในการติดเครื่อง จึงจําเป็นต้องถอดออกมา

   ล้างทําความสะอาด ปรับตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนตามกําหนดและตรวจสอบสภาพสายไฟ

   และข้อต่อปลายสายเข้าหัวเทียนไมแตกร้าว ฉนวนทุกจุดอยูในสภาพดี

 

10 ทําความสะอาดหัวฉีด เมื่อใชไปนานๆจะเกิดคราบยาง หรือตะกรันของนํ้ามันเกาะจับติดแน่

   ที่หัวฉีด ทําใหเกิดการอุดตันและปริมาณการเผาไหมลดลงหรืออาจจะทําใหเกิดไฟย้อนกลับได้

   ให้ถอดออกแล้วใชนํ้ามันดีเซล หรือนํ้ามันก๊าดล้าง

 

การตรวจสอบรายเดือน

 

1 ล้างถังพักนํ้าสําหรับป้อนนํ้าเข้าหม้อไอนํ้า เมื่อใช้งานนานจะมีสารแขวนลอยตกตะกอนอยู่

   ที่ก้นถังหรือผนังด้านข้าง จึงต้องทําความสะอาดโดยการปล่อยนํ้าออกล้างทําความสะอาด

   ใช้นํ้าแรงดันสูงฉีดไลสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกไป หากมีจุดกรองหยาบอยูให้ทําการถอดไส้

   กรองเพื่อทําความสะอาด

 

2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจเครื่องควบคุมความปลอดภัยเช่นเครื่องควบคุมระดับนํ้า และ

   เครื่องควบคุมความดันด้วยไฟฟ้า ขั้วต่อไฟฟ้า รีเลยสวิตซหรือสะพานไฟ และสายไฟฟ้

   ใหตรวจสอบและทําความสะอาดทุกจุด

 

3 ตรวจความดันของเครื่องสูบนํ้า โดยการเดินเครื่องสูบน้ำแล้วปิดลิ้นด้านหนึ่ง ความดันจาก

   เครื่องวัดจะต้องขึ้นไดสูงถึง 1.5 เท่าของความดันใช้งานปกติ

 

4 ล้างภายในของหม้อไอนํ้า โดยเปิดช่องทําความสะอาดด้านบนและล่าง ใช้นํ้าที่ความดัน

   สูงฉีดไลสิ่งสกปรก ตะกรันที่ตกค้างเกาะตามผิวท่อใหตกลงข้างล่าง และโบลว์ดาวนทิ้งไป

 

5 ทําความสะอาดท่อไฟ ถ้าอุณหภูมิที่ปล่องควันสูงเกินกว่าปกติแสดงมีเขม่าภายในท่อไฟมาก ให้เปิดฝา

   หน้าและฝาหลัง และทําความสะอาดท่อไฟทุกท่อตลอดจนท่อไฟใหญ่ด้วย

 

6 ตรวจสอบสภาพอิฐทนไฟ กระทําพร้อมหรือก่อนการทําความสะอาดท่อไฟ โดยตรวจ

   สภาพอิฐทนไฟของผนังด้านหน้าและหลังที่เปิดออกทางช่องไฟกลับที่ปากทางห้องเผาไหม

   หรือคอเตา สังเกตสภาพอิฐทนไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร้าวหลุดหรือถล่มทับตกลงมาปิ

   ทางไฟหรือห้องเผาไหมถ้าเกิดการเสียหายจะต้องทําการแก้ไขซ่อมแซมใหม

 

 การตรวจสอบรายปี

 

              การตรวจสอบประจําปสําหรับหม้อไอนํ้าต้องทําการตรวจสอบหม้อไอนํ้า อุปกรณประกอบ

และเครื่องควบคุมสําหรับหม้อไอนํ้าทุกชิ้นส่วน เพื่อความปลอดภัยในการใชงานในปีต่อไปและจะ

ต้องทําการตรวจสอบเป็นประจําทุกปโดยมี ลายลักษณ์อักษรเป็นการรับรองจากวิศวกรที่มีคุณสมบัติตาม

กฎหมายกําหนด ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบ ประการที่สําคัญที่สุดที่อาจเป็นสาเหตุใหหม้อไอนํ้าระเบิดไดดังต่อไปนี้คือ

 

1 ตรวจทดสอบลิ้นนิรภัย ทําการถอดชิ้นส่วนออก แล้วตรวจสภาพของสปริง สลักหน้าลิ้น

   บ่าลิ้น ก้านลิ้น สกรูล๊อก แหวนรองและชิ้นส่วนอื่นๆ และทดสอบความแข็งของสปริง

   ปรับตั้งความดันระบายโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบ เมื่อจะติดตั้งเข้ากับหม้อไอนํ้าต้องเปลี่ยน

   ใชปะเก็นหน้าแปลนแผ่นใหม่ด้วย

 

2 ตรวจสอบมาตรวัดความดัน ให้ถอดมาตรวัดออกจากหม้อไอนํ้านํามาทดสอบภายนอก

   โดยสามารถทดสอบได 2 แบบคือ

 

             2.1) ทดสอบโดยเทียบกับมาตรวัดมาตรฐาน

 

             2.2) ทดสอบโดยเทียบกับนํ้าหนักมาตรฐาน

 

3 ตรวจชุดหลอดแก้ววัดระดับนํ้า ตรวจสอบสภาพการอุดตันของหลอดแก้

 

4 ตรวจสอบระบบสัญญาณแจงอันตราย เชน ระบบลูกลอยควบคุมระดับนํ้ า โดยลดระดับ

   นํ้าลงจนกระทั่งลูกลอยทํางาน สวิตซ์ปรอท หรือสวิต์แม่เหล็กที่ ขั้วลูกลอยทํางานจน

   กระทั่งสัญญาณเสียงดังหรือไมทําความสะอาดทอทางนํ้าที่เข้าห้องลูกลอยเพื่อป้องกั น

   การอุดตัน ส่วนระบบควบคุมความดันใหถอดทําการทดสอบโดยใชปั๊มมือ ตรวจดูว่าสวิตซ

   ปรอทพลิกตัวกลับตัดวงจรไฟฟ้าหรือไมหลังจากตรวจสอบเสร็จติดตั้งเข้าที่เดิม

 

5 ตรวจสอบทางระบายฉุกเฉินหรือทางโบล์วดาวนซึ่งเป็นทางช่วยลดความดันในกรณีที่

   ลิ้นนิรภัยไม่ทํ างาน จึงต้องตรวจสอบปากทางออกของทางระบายนี้ไม่ใหมีตะกรันจับหนา

   ท่อระบายจะต้องยึดแน่นกับพื้นหรือโครงอย่างมั่นคงโดยตลอด เพื่อในขณะระบายนํ้าออก

   จะไม่เกิดการสะบัดให้เกิดอันตรายไดตลอดท่อทางระบายห้ามใชท่อลดใหเล็กลงและ

   ปลายท่อตองระบายออกในที่ปลอดภัย

 

6 ตรวจสอบตะกรัน เนื่องจากตะกรันเปนฉนวนถ้ามีความหนามากๆ จะทําใหเกิดท่อไฟ

   ย้อยไดซึ่งเป็นเหตุใหหม้อไอนํ้าระเบิดไดเช่นกัน ฉะนั้นจะต้องขจัดออกโดยการขูดออก

   หรือใชสารเคมีล้าง ซึ่งตามมาตรฐานไม่ควรใหมีความหนาเกินกว่ 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งใน

   กรณีนี้อาจจะสังเกตไดจากอุณหภูมิปล่องควัน ถ้าสูงผิดปกติ อาจเนื่องมาจากตะกรันหนา

 

7 ตรวจทดสอบความแข็งแรงของหม้อไอนํ้า ปฎิบัติโดยการอัดนํ้าใหได 1.5 เทาของความดันใชงาน

   สําหรับแนวทางการตรวจสอบรายวัน รายสัปดาหรายเดือน และรายปเพื่อการบํารุงรักษาหม้

  ไอนํ้าไดเสนอเป็นแนวทางไว ซึ่งสามารถพิจารณานําไปปรับปรุงเพื่อใชงานได
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.