ReadyPlanet.com
dot dot
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article

การนำ Condensate กลับมาใช้งาน

โดย ประพันธ์ รักษ์ไพเศษ บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 เมื่อเราผลิตไอน้ำได้จากหม้อน้ำ (Live Steam) แล้วนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนคือ Latent Heat ( Heat Of Condensation ) หลังจากนั้น ไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็น Condensate ซึ่งจะถูกนำออกไป ทั้งๆ ที่ตัว Condensate ก็ยังมี ปริมาณความร้อนอยู่คือ Sensible Heat (เป็นเพราะว่ามีค่าความร้อนต่ำกว่าไอน้ำ, อัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำกว่าและเป็นฉนวนของการถ่ายเทความร้อนของไอน้ำ) แต่อย่างไรก็ตามปริมาณความร้อน Sensible Heat นี้ สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกในระบบของการใช้งานที่ความดันต่ำกว่า เพราะว่ามันจะเกิด Flash Steam ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนไอน้ำที่สามารถนำไปถ่ายเทความร้อนได้ (มี Latent Heat ) โดยการใช้ Flash Vessel เป็นตัวแยก Condensate (ที่ความดันขาออกหรือความร้อนกลับ ) ออกไป และนำ Flash Steam ไปใช้งาน โดยที่เราสามารถควบคุมความดันของ Flash Steam ด้วยการใช้ Pressure Reducing Valve ลดความดันของ Live Steam จากความดันสูงมาสู่ความดันใช้งานที่ต่ำกว่าและขณะเดียวกันก็เป็นตัวเพิ่มปริมาณไอน้ำให้เพียงพอกับการใช้งานในกรณีที่ Flash Steam เกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้งานหรือเกิดเหตุขัดข้องที่เราต้องหยุดขบวนการผลิตที่ความดันสูง ซึ่งก็จะไม่เกิด Flash Steam เป็นต้น

โรงงานในบ้านเรา ได้นำ Condensate กลับมาใช้งานโดยการนำกลับเข้ามาใช้งานที่ห้องหม้อน้ำ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการ Recovery ปริมาณน้ำ (Condensate) และเพิ่มอุณหภูมิของ Feed Water เข้าสู่หม้อน้ำเท่านั้น ซึ่งเป็นระบบเปิด (Open Condensate System) ดังรูป A ซึ่งยังมีปริมาณความร้อนสูญเสียไปสู่บรรยากาศอีกมากคือ Flash Steam ไม่ได้นำมาใช้งาน ดังที่เห็นได้ว่าเรามีแต่ Condensate tank และนำ Condensate ไปเข้าหม้อน้ำโดยที่ปล่อย Flash Steam ไปในบรรยากาศ

รูป A
รูป A: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Three Flash Vessels for Different Pressure Rating


การนำ Condensate หรือ Sensible heat มาใช้งานนั้น ในระบบปิด ( Close Condensate System ) มีการนำ Flash Steam ไปใช้งาน ขอเสนอแนะ 3 แบบถัดไป ตาม รูป B, C และ D

รูป B
รูป B: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Three Flash Vessels for Different Pressure Rating


รูป C
รูป C: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Two Flash Vessels for Different Pressure Rating


รูป D
รูป D: Cloase Condensate System: Sensible Heat Recovery by Thermosiphon Circulation


การคำนวณปริมาณไอน้ำแฟลช (Calculation of Flash Steam)

รูป E
รูป E: Enthalpy-Pressure Chart for Stream

จากรูป E ทำให้สามารถคำนวณหาปริมาณไอน้ำแฟลชได้จากสูตรต่อไปนี้

MD = (M(hf2 - hf4))/hfg ---------(1)

โดยที่ MD = ปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดขึ้น (kg/hr)
M = ปริมาณคอนเดนเสทที่ก่อนเข้าอุปกรณ์ดักไอน้ำ (kg/hr)
hf2 = ความร้อนสัมผัสก่อนการแฟลช (kJ/kg)
hf4 = ความร้อนสัมผัสหลังการแฟลช (kJ/kg)
hfg = ความร้อนแฝงที่ใช้เพื่อการระเหยน้ำอิ่มตัวไปเป็นไอน้ำอิ่มตัวที่ความดันตรงทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำ (kJ/kg)

เราอาจหาปริมาณของ Flash Steam ได้โดยง่ายจาก graph ตาม รูป F ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณของสูตรข้างต้น

รูป F
รูป F: Amount of Flash Steam, Revaporization during Flashing of Boiling Condensate


ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดจากคอนเดนเสทปริมาณ 1 กก. เมื่อความดันเกจตรงทางเข้าและทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำเท่ากับ 5 บาร์ และ 0 บาร์ ตามลำดับ

วิธีทำ จากรูป F ที่แกนนอน ตรงตำแหน่ง 5 บาร์ ให้ลากเส้นในแนวดิ่งขึ้นไป พบกับเส้นที่เฉียงๆ อยู่แสดงความดันเกจที่ทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำเท่ากับ 0 บาร์ ตรงจุดนี้ลากเส้นในแนวระดับไปตัดกับแกนแสดงปริมาณไอน้ำแฟลช ในที่นี้ได้คำตอบ 0.11 kg/kg หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ ปริมาณไอน้ำแฟลชเท่ากับ 11 เปอร์เซนต์ ของปริมาณคอนเดนเสท

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการใช้สูตร จึงได้แสดงด้วยวิธีการใช้ตารางไอน้ำไว้ด้วย

MD = (M(hf2 - hf4))/hfg

โดยที่ M = ปริมาณคอนเดนเสท = 1 kg
hf2 = เอนทาลปีของน้ำสมบูรณ์ที่ 5 Bar = 670.9 (kJ/kg)
hf4 = เอนทาลปีของการระเหยที่ 0 Bar = 419.04 (kJ/kg)
hfg = เอนทาลปีของการระเหยที่ 0 Bar = 2257 (kJ/kg)
MD = ปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดขึ้น (kg/hr)

แทนค่า MD = 1 x (670.9 – 419.04) / 2257

= 0.11 kg

จากตัวอย่างข้างต้น ทำให้สามารถหาปริมาณไอน้ำแฟลชได้ 2 วิธี คือ จากสูตรและจากแผนภาพ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้เป็นคำตอบที่ได้ตามทฤษฎี ส่วนในทางปฏิบัตินั้น จะไม่สามารถได้ปริมาณไอน้ำแฟลชมากเท่ากับที่หาได้จากทางทฤษฎี ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความร้อนบางส่วนสูญเสียไป เนื่องจากการแผ่รังสี ดังนั้นจึงต้องเผื่อตัวเลขไว้บ้าง จะมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นกับระบบการระบายคอนเดนเสทและการเก็บไอน้ำแฟลชโดยเฉลี่ยแล้วในการติดตั้งทั่วๆ ไป ควรจะเผื่อการสูญเสียความร้อนประมาณร้อยละ 5

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณการนำ Condensate หรือความร้อนทิ้งกลับมาใช้งาน

ยกตัวอย่างการคำนวณในการทำ Heat - Recovery จากตัวอย่างรูป D หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาระบบการใช้ไอน้ำทั้งหมดของโรงงานแล้ว และคำนวณปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรได้แล้ว เราอาจแบ่งเป็นกรุ๊ป การใช้งานตามประเภทของความดันใช้งานได้ 3 แบบ เช่น High, Medium และ Low Pressure เช่น ตามรูป G โดยเปรียบเทียบกับระบบ ตัวอย่างรูป A ได้ดังนี้ :-

รูป G
รูป G: Closed Condensate System: Sensible Heat Recovery by Thermosiphon Circulation

ที่ความดัน 16 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 5000 kg/h
ที่ความดัน 5 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 2000 kg/h
ที่ความดัน 2 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 1400 kg/h

เราใช้ Flash Vessel เพียงตัวเดียวซึ่งจะนำ Flash steam ไปใช้งานที่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ 2 bar.g และได้ Condensate นำกลับไปที่ Deaerator ซึ่งเราสามารถคำนวณโดยการใช้ steam table ดังนี้ :-

ที่ 16 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 872 kJ/kg
ที่ 5 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 671 kJ/kg
ที่ 2 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 2163 kJ/kg
ที่ 2 bar.g Specific enthalpy of Latent heat, hf = 562 kJ/kg

ดังนั้น Flash steam ที่เกิดขึ้น เป็นดังนี้ :- (ใช้สูตรที่ 1)

ที่ High-pressure MD = 5000 x ((872-562)/2163) ( 14.3%)
ที่ High-pressure MD = 2000 x ((671-562)/2163) ( 5.0%)

ปริมาณ Flash steam ที่เกิดขึ้นทั้งหมด = 716.6 + 100.8 = 817.40 kg/hr

และปริมาณ Condensate ที่เกิดขึ้น = (5000 - 716.6) + (2000-100.8) = 6182.60 kg/hr

จากปริมาณ Flash steam ที่เกิดขึ้น 817.4 kg/hr เรานำไปใช้ที่ Low-pressure (2 bar.g) และ condensate 6182.6 kg/hr นำกลับเข้าไปในหม้อน้ำโดยการผ่านเข้าไปใน Deaerator ก่อนมาคำนวณปริมาณความร้อนที่สามารถ Recovery ได้ ซึ่งจะเป็นดังนี้

ปริมาณความร้อนที่ได้จาก Flash Steam 817.40 x 2163 = 1,768,036.20 kJ/hr

สมมุติว่าที่ Deaerator เราลดความดันจาก 2 bar.g ไปที่ 0.3 bar.g ซึ่งเป็นความดันใช้งานที่ Deaerator โดยผ่าน Reducing Valve และเราสามารถทำให้การถ่ายเทความร้อนสู่น้ำ (Make-up Water) ที่อุณหภูมิ 35C เพิ่มถึงอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ำที่ความดัน 0.3 bar.g = 107CC เรามาดู Condensate ที่ปล่อยออกจาก Flash Vessel (ที่ความดัน 2 bar.g จะมีอุณหภูมิอิ่มตัวที่ 134CC ดังนั้นเราจะได้ Heat-Recovery มาส่วนหนึ่ง จากสูตร

Q = mcDt

กำหนดให้ค่า Specific heat ของน้ำ , C = 1 kCal/kgC

= 4.187 kH/kgC

ดังนั้น Q = 6182.60 x 4.187 x (134 - 107)

= 698,936.7 kJ/hr


ความร้อนที่นำกลับมาใช้ = 1,768,036.2 + 698,936.7

= 2,466,972.8 kJ/hr

เปรียบเทียบกับปริมาณความร้อนที่เราสูญเสียไป หากว่าเราทิ้ง Condensate ไปเลยจากจุดใช้งานที่ High และ Medium-pressure ดังนี้ :-

ปริมาณ Sensible heat ที่ 16 bar.g = 5000 x 872 = 4,360,000.0 kJ/hr
ปริมาณ Sensible heat ที่ 5 bar.g = 2000 x 671 = 1,342,000.0 kJ/hr
Total heat content of Condensate
= 5,702,000.0 kJ/hr
Total heat-recovery = (2,466,972.9 / 5,702,000.0) x 100 = 43.27%

หรือถ้าหากเราปล่อย Flash steam ไปในบรรยากาศ และนำแต่ Condensate กลับมาใช้งานเท่านั้นเราจะได้ค่า

Total Condensate heat-recovery = (698,936.7 / 5,702,000.0) x 100 = 12.26%

จึงเห็นได้ว่าปริมาณความร้อนที่เรานำกลับมาใช้โดยการใช้ Flash Vessel แยกเอา Flash Steam มาใช้งานมีเปอร์เซนต์ที่นำกลับมาได้สูงค่ามาก ซึ่งหากมาคำนวณมูลค่าของ Flash Steam นี้เป็นเงินเราจะพบว่า ถ้า Boiler ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และปีหนึ่งทำงาน 300 วัน

ปริมาณ Flash Steam ที่เกิดขึ้น = 817.40 x 24 x 300 = 5,885,280 kg/year

หรือปริมาณ 5,800 ton/year

มูลค่าของ Steam ประมาณ 271 บาทต่อ 1 ton steam (คิดที่น้ำมันเตา 1 lit ผลิต Steam ได้ 14 kg, ราคาน้ำมันเตาลิตรละ 3.80 บาท

ในปีหนึ่งเราสามารถประหยัดเงินได้ถึง 5,800 x 271 1,571,800.- บาท

GAUGE PRESSURE
ABSOLURE PRESSURE
SATURATION TEMPERATURE (ts)
SPECIFIC ENTHALPY
SPECIFIC VOLUME STEAM (Vg)
bar.g
psi g
bar.a
psi a
C
F
WATER Sensible heat (hf) kg/kJ
EVAPORATION Latent heat (hfg) kg/kJ
WATER Sensible heat (hf) Btu/lb
EVAPORATION Latent heat (hfg) Btu/lb
m3/kg
ft3/lb
-0.96
28.4
0.05
0.725
32.9
91
138
2423
59
1042
28.2
452
-0.91
27.0
0.1
1.45
45.8
114
192
2392
82
1029
14.7
236
-0.86
25.5
0.15
2.18
54.0
129
226
2373
97
1020
10.0
160
-0.81
24.0
0.2
2.90
60.1
140
251
2358
108
1014
7.65
123
-0.76
22.5
0.25
3.63
65.0
149
272
2346
117
1009
6.20
99.3

-0.71
21.1
0.3
4.35
69.1
156
289
2336
124
1004
5.23
83.8
-0.66
19.6
0.35
5.08
72.7
163
304
2327
131
1000
4.53
72.6
-0.61
18.1
0.4
5.80
75.9
169
318
2319
137
997
3.99
63.9
-0.56
16.6
0.45
6.53
78.7
174
330
2312
142
994
3.58
57.3
-0.51
15.1
0.5
7.25
81.3
178
341
2305
147
991
3.24
51.9

-0.46
13.7
0.55
7.98
83.7
183
351
2299
151
988
2.96
47.4
-0.41
12.2
0.6
8.70
85.9
187
360
2294
155
986
2.73
43.7
-0.36
10.7
0.65
9.43
88.0
190
369
2288
159
984
2.54
40.7
-0.31
9.24
0.7
10.2
90.0
194
377
2283
162
982
2.37
38.0
-0.26
7.77
0.75
10.9
91.8
197
384
2279
165
980
2.22
35.6

-0.21
6.29
0.8
11.6
93.5
200
392
2274
169
978
2.09
33.5
-0.16
4.81
0.85
12.3
95.1
203
399
2270
172
976
1.97
31.6
-0.11
3.34
0.9
13.1
96.7
206
405
2266
174
974
1.87
30.1
-0.06
1.86
0.95
13.8
98.2
209
411
2262
177
972
1.78
28.5
-0.01
0.38
1.0
14.5
99.6
211
418
2258
179
971
1.69
27.1

0
0
1.013
14.696
100
212
419
2257
180
970
1.67
26.8

.1
1.45
1.11
16.1
103
217
430
2250
185
967
1.53
24.5
.2
2.90
1.21
17.5
105
221
441
2243
190
964
1.41
22.6
.3
4.35
1.31
19.0
107
225
450
2237
194
962
1.31
21.0
.4
5.80
1.41
20.5
110
230
460
2231
198
959
1.23
19.7
.5
7.25
1.51
21.9
112
234
468
2226
201
957
1.15
18.4

.6
8.70
1.61
23.4
114
237
476
2220
205
954
1.08
17.3
.7
10.2
1.71
24.8
115
239
484
2215
208
952
1.02
16.3
.8
11.6
1.81
26.3
117
243
492
2211
212
951
0.971
15.6
.9
13.1
1.91
27.7
119
246
499
2206
215
948
0.923
14.8
1.0
14.5
2.01
29.2
120
248
506
2201
218
946
0.881
14.1

1.1
16.0
2.11
30.6
122
252
512
2197
220
945
0.841
13.5
1.2
17.4
2.21
32.1
123
253
519
2193
223
943
0.806
12.9
1.3
18.9
2.31
33.5
125
257
525
2189
226
941
0.773
12.4
1.4
20.3
2.41
35.0
126
259
531
2185
228
939
0.743
11.9
1.5
21.8
2.51
36.4
128
262
536
2181
230
938
0.714
11.4

1.6
23.2
2.61
37.9
129
264
542
2177
233
936
0.689
11.0
1.7
24.7
2.71
39.3
130
266
547
2174
235
935
0.665
10.7
1.8
26.1
2.81
40.8
131
268
552
2170
237
933
0.653
10.3
1.9
27.6
2.91
42.2
133
271
557
2167
240
932
0.622
9.96
2.0
29.0
3.01
43.7
134
273
562
2163
242
930
0.603
9.66

2.2
31.9
3.21
46.6
136
277
572
2157
246
927
0.568
9.10
2.4
34.8
3.41
49.5
138
280
581
2151
250
925
0.536
8.59
2.6
37.7
3.61
52.4
140
284
589
2145
253
922
0.509
8.15
2.8
40.6
3.81
55.3
142
288
597
2139
257
920
0.483
7.74
3.0
43.5
4.01
58.2
144
289
605
2133
260
917
0.461
7.38

3.2
46.4
4.21
61.1
146
293
613
2128
264
915
0.440
7.05
3.4
49.3
4.41
64.0
147
297
620
2123
267
913
0.422
6.76
3.6
52.2
4.61
66.9
149
298
627
2118
270
911
0.405
6.49
3.8
55.1
4.81
69.8
150
302
634
2113
273
908
0.389
6.23
4.0
58.0
5.01
72.7
152
304
641
2108
276
906
0.374
5.99

4.2
60.9
5.21
75.6
153
307
647
2104
278
905
0.361
5.78
4.4
63.8
5.41
78.5
155
309
653
2099
281
902
0.348
5.57
4.6
66.7
5.61
81.4
156
313
659
2095
283
901
0.336
5.38
4.8
69.6
5.81
84.3
158
315
665
2090
286
899
0.325
5.21
5.0
72.5
6.01
87.2
159
316
671
2086
289
897
0.315
5.01

5.5
79.8
6.51
94.4
162
324
685
2076
295
893
0.292
4.68
6.0
87.0
7.01
102
165
329
698
2066
300
888
0.272
4.36
6.5
94.3
7.51
109
168
333
710
2057
305
884
0.255
4.09
7.0
102
8.01
116
171
338
721
2048
310
880
0.240
3.84
7.5
109
8.51
123
173
343
733
2039
315
877
0.227
3.64

8.0
116
9.01
131
175
347
743
2031
319
873
0.215
3.44
8.5
123
9.51
138
178
351
753
2023
324
870
0.204
3.27
9.0
131
10.0
145
180
354
763
2015
328
866
0.194
3.11
9.5
138
10.5
152
182
360
773
2008
332
863
0.185
2.96
10.0
145
11.0
160
184
363
782
2000
336
860
0.177
2.84

10.5
152
11.5
167
186
367
790
1993
340
857
0.171
2.74
11.0
160
12.0
174
188
370
798
1986
344
854
0.163
2.61
11.5
167
12.5
181
190
374
807
1979
347
851
0.157
2.51
12.0
174
13.0
189
192
376
815
1973
350
848
0.151
2.42
12.5
181
13.5
196
193
379
823
1966
354
845
0.146
2.34

13.0
189
14.0
203
195
383
830
1960
357
843
0.141
2.26
13.5
196
14.5
210
197
385
838
1953
360
840
0.136
2.18
14.0
203
15.0
218
198
388
845
1947
363
837
0.132
2.11
14.5
210
15.5
225
200
392
852
1941
366
834
0.128
2.05
15.0
218
16.0
232
202
394
859
1935
369
832
0.124
1.99

15.5
225
16.5
239
203
397
866
1929
372
829
0.120
1.92
16.0
232
17.0
247
204
399
872
1923
375
827
0.117
1.87
16.5
239
17.5
254
205
401
879
1918
378
824
0.114
1.83
17.0
247
18.0
261
207
405
885
1912
381
822
0.110
1.76
17.5
254
18.5
268
209
408
891
1907
383
820
0.108
1.73

18.0
261
19.0
276
210
410
897
1901
386
817
0.105
1.68
18.5
268
19.5
283
211
412
903
1896
388
815
0.103
1.65
19.0
276
20.0
290
213
415
909
1890
391
813
0.100
1.60
19.5
283
20.5
297
214
417
915
1885
393
810
0.0972
1.56
20.0
290
21.0
305
215
419
920
1880
396
808
0.0949
1.52

21.0
305
22.0
319
217
423
931
1870
400
804
0.0906
1.45
22.0
319
23.0
334
220
428
942
1860
405
800
0.0868
1.39
23.0
334
24.0
348
222
432
952
1850
409
795
0.0832
1.33
24.0
348
25.0
363
224
435
962
1841
414
792
0.0797
1.28
25.0
363
26.0
377
226
439
972
1831
418
787
0.0768
1.23

26.0
377
27.0
392
228
442
982
1822
422
783
0.0740
1.19
27.0
392
28.0
406
230
446
991
1813
4News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.