ReadyPlanet.com
dot dot
นิยามของทรัพยากรน้ำ article

นิยามของทรัพยากรน้ำ


น้ำ (Water)
เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 8 โดยน้ำหนักพบ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง (น้ำแข็งขั้วโลก) และก๊าซ (น้ำในบรรยากาศ) สูตรทางเคมี คือ H2O น้ำที่บริสุทธิ์จะเป็นของเหลวใส ไหลเทได้ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น

 

 

วัฏจักรของน้ำ

เริ่มต้นจากการระเหย (Evaporation) ของน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ตั้งแต่ มหาสมุทร ทะเล ลำน้ำ คลองต่างๆ รวมทั้งจากพื้นดินด้วย และยังจากการคายน้ำของพืช (Transpiration) กลายเป็นไอน้ำ (Water Vaper) ซึ่งอุณหภูมิของไอน้ำจะสูงกว่าจุดเดือด และเมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ำ ไอน้ำจะเข้ามารวมตัวกัน (Condensation) จากน้ำที่ตกสู่ผิวโลกส่วนใหญ่มาจากมหาสมุทรที่มีพื้นที่ประมาณ 70 % ของพื้นที่ทั้งโลก และเมื่อมีการตกสู่พื้นโลกประมาณ 10 % ในรูปของฝนและหิมะ จากนั้นบางส่วนก็ซึมลงดินและลงสู่แหล่งน้ำต่างๆและเกิดการระเหยอีกครั้งหนึ่ง

 

ประเภทแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำต่าง ๆ สามารถจำแนกได้จากสถานที่ที่พบของน้ำได้ดังนี้

1.
แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำต่างๆ ลำน้ำธรรมชาติ หนองน้ำ ห้วย คลอง บึง ตลอดจนอ่างเก็บน้ำ บริเวณดังกล่าวนับว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่สุด น้ำจืดที่แช่ขังอยู่ตามแอ่งน้ำบนผิวโลกนี้มาจากน้ำฝน หิมะ และการไหลซึมออกมาจากน้ำใต้ดินแล้วไหลไปรวมกันตามแม่น้ำลำคลอง

2.
แหล่งน้ำใต้ดิน (Underground Water) น้ำใต้ดินเกิดจากน้ำผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่าง ๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือหินที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ (Impervious Rocks) น้ำใต้ดินนี้จะไปสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดิน โดยเฉพาะชั้นดินเป็นกรวด ทราย หิน ปริมาณของน้ำที่ขังอยู่ในชั้นของดินหรือชั้นของหินดังกล่าวจะค่อย ๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแล้ง ปกติน้ำใต้ดินจะมีการไหล (Run-Off) ถ่ายเทระดับได้เช่นเดียวกับน้ำผิวดิน เช่น ในเขตชนบทได้อาศัยน้ำใต้ดินเป็นน้ำดื่ม เนื่องจากแหล่งน้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำที่สะอาด โดยน้ำที่ขังอยู่ใต้ดินมาจากน้ำฝนที่ซึมผ่านการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มาหลายชั้นแล้ว

3.
แหล่งน้ำจากทะเล ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งกำเนิดใหญ่ของวงจรน้ำในโลก ซึ่งหากขาดวงจรนี้เสียแล้ว พื้นดินจะขาดความอุดมชุ่มชื้น ขณะเดียวกันกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสภาพภูมิอากาศรอบโลก

4.
แหล่งน้ำจากฟ้า น้ำจากฟ้าหรือน้ำฝน เป็นน้ำโดยตรงที่ได้รับจากการกลั่นของไอน้ำในบรรยากาศ น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่มนุษย์ใช้ในการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหนึ่ง

 

ประโยชน์ของน้ำ

1. เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ร่างกายของเราใช้น้ำเพื่อพาสารอาหารไปยังเซลล์เพื่อรักษาโครงสร้างของร่างกาย เพื่อการขับถ่ายของเสียและเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย นอกจากนี้เรายังใช้น้ำในการอุปโภคทั้งการทำความสะอาด ซักล้าง และกิจกรรมอื่นๆ

2.
เพื่อการเกษตรกรรม การใช้น้ำในการเกษตรกรรมนั้นประมาณว่ามนุษย์ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 70% ของปริมาณน้ำที่มนุษย์ใช้ทั้งหมด และเพื่อการผลิตธัญญพืชสำหรับการบริโภค ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไป ดังนั้น น้ำจึงมีความสำคัญมากในการผลิตอาหารของมนุษย์

3.
เพื่อการอุตสาหกรรม น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความต้องการน้ำในปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกันไป

4.
แหล่งทรัพยากร แหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์โดยเฉพาะในทะเลซึ่งนับเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

5.
เพื่อการคมนาคมขนส่ง คือ การขนส่งทางน้ำเพราะสามารถขนส่งได้คราวละมากๆ และค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าการขนส่งทางอากาศมากอีกด้วย

6.
เพื่อการสร้างพลังงาน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้น ค่าใช้จ่ายที่มาจากการผลิตโดยใช้กระแสน้ำนั้นจะต่ำที่สุด รวมทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการผลิตจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน นิวเคลียร์

7.
เพื่อการนันทนาการ แหล่งกักเก็บน้ำหลายแห่งเป็นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ เช่น ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำคลอง น้ำตกและลำธาร เป็นต้น

 


 

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ

1. การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง
ในหน้าแล้งราษฎรไทยจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ สิ่งบอกสาเหตุสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความรุนแรงของภัยแล้ง คือ การลดปริมาณของฝนและน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ

2.
ปัญหาน้ำท่วมหรืออุทกภัย เกิดจากฝนตกหนักหรือตกติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำตื้นเขินทำให้รองรับน้ำได้น้อยลง การก่อสร้างที่ทำให้น้ำไหลได้น้อยลง เช่น การก่อสร้างสะพาน น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น พื้นดินทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ำใต้ดินไปใช้มากเกินไป พื้นที่เป็นที่ต่ำและการระบายน้ำไม่ดี และการสูญเสียพื้นที่น้ำท่วมขัง

3.
เกิดมลพิษทางน้ำและระบบนิเวศถูกทำลาย ส่วนใหญ่แล้วน้ำจะเสียเพราะการเจือปนของอินทรีย์สาร สารพิษ ตะกอน สิ่งปฏิกูลและน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลให้พืชและสัตว์น้ำเป็นอันตราย

4.
แหล่งน้ำตื้นเขิน ดินและตะกอนดินที่ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินและเกิดน้ำท่วมได้ง่ายเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและเป็นผลเสียต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

5.
การสูบน้ำใต้ดินไปใช้มากจนแผ่นดินทรุดตัว ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 6 จังหวัดใช้น้ำบาดาลจำนวนมาก ทำให้ดินทรุดตัวลงทีละน้อยและทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้น

 

 

ลักษณะของน้ำเสีย

ลักษณะของน้ำเสีย
คือ น้ำที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีสิ่งเจือปนมากจนไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ น้ำที่บริสุทธิ์จะใสสะอาด ไม่มีสี กลิ่น สิ่งสกปรก สารพิษ หรือไม่มีเชื้อโรคเจือปน น้ำบริสุทธิ์จำนวน 1 ลิตร จะมีออกซิเจนเจือปนอยู่ 8 มิลลิกรัม โดยในน้ำทั่วไป 1 ลิตร จะมีออกซิเจนละลายอยู่ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม ถ้ามีน้อยกว่านี้จะถือว่าเป็น น้ำเสียซึ่งไม่ควรนำมาใช้

 

 

สาเหตุของการเน่าเสียของน้ำ

1. น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน หรือน้ำทิ้งจากครัวเรือน
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งคุณสมบัติของน้ำทิ้งจะมีสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร คราบไขมัน ปัสสาวะ อุจจาระและจุลินทรีย์ต่าง ๆ

2.
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง รวมทั้งน้ำเพื่อการหล่อเย็น การล้างและทำความสะอาดเครื่องจักรรวมทั้งอาคารสถานที่

3.
น้ำทิ้งจากกิจกรรมทางด้านการเกษตร มีการปนเปื้อนทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ กรณีการเพาะปลูกที่ใช้ยาปราบศัตรูพืชก็จะมีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ ส่วนการปศุสัตว์มักจะมีน้ำทิ้งที่มีสารอินทรีย์สูงซึ่งโดยมากจะเป็นมูลของสัตว์ที่ถ่ายลงมา

4.
น้ำทิ้งจากการทำเหมืองแร่ จะก่อผลให้มีการปนเปื้อนของตะกอนดินและจากแร่ธาตุที่เป็นพิษบางตัว เช่น สารหนู ปรอท

 

วิธีประหยัดน้ำ

เป็นการนำน้ำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ สูงสูด ทั้งด้านการอนุรักษ์น้ำและตัวผู้ใช้น้ำเอง กล่าวคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงได้ ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลง และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ

 

 

แนวทางในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

1. การปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า
โดยเฉพาะป่าต้นน้ำเพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งช่วยลดกระแสน้ำไม่ให้รุนแรงในฤดูน้ำหลาก

2.
การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บน้ำ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น การขุดลอกเพื่อป้องกันการตื้นเขิน เป็นต้น

3.
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า คือ การใช้น้ำอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้

4.
การป้องกันการเกิดมลพิษกับแหล่งน้ำ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการให้เล่งเห็นถึงผลเสียที่จะติดตามมา

5.
การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด โดยการนำไปใช้ในกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การนำน้ำที่ใช้ในการซักเสื้อผ้าไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ หรือบางอุตสาหกรรมสามารถนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตกลับไปใช้ใหม่โดยไม่มีการระบายทิ้งเลย (Clean Process) เป็นต้น

 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ

1.
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง การนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2.
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 13/2530 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง
3.
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
4.
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
5.
มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
6.
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
7.
มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
8.
มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
9.
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร
10.
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม
11.
มาตรฐานน้ำทิ้งบ่อบาดาล

 

ที่มา

 

อภิเษก ปั้นสุวรรณ.เอกสารการสอนวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2541.

ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2543.

สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 2543
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.